Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Orzechowa 2, 50-055 Sobótka, tel. 698 903 717

e-mail: akademia.sobotka@gmail.com

www.akademiaprzedszkolaka.sobotka.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1.

Niniejszy Statut opracowany został na podstawie:

-  ustawy z dn. 7 września 1991 r. - o systemie oświaty - (z późniejszymi zmianami),

-  Konwencji Praw Dziecka,

-  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

-  rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych,

-  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

Przepisy ogólne

 

 

§ 2.

1.    Przedszkole Niepubliczne AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA, zwane dalej Przedszkolem, jest placówką wychowania przedszkolnego, która prowadzi działania opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne dla dzieci od 3 do 5 roku życia.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie dzieci młodszych (2,5 roku) samodzielnych w zakresie samoobsługi.  

2.    Przedszkole jest niepubliczną placówką oświatową w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr 256, z późniejszymi zmianami).

3.    Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Orzechowej 2 w Sobótce.

4.    Dyrektorem Zarządzającym - właścicielem przedszkola jest AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Agnieszka Maciejewska

5.    Nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu: Przedszkole Niepubliczne AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

6.    Nazwa w pełnym brzmieniu używana jest na pieczęciach.

7.    Na rachunkach i dokumentach, na których oprócz nazwy konieczne jest podanie adresu, NIP, nazwiska organu prowadzącego, dopuszcza się użycia skróconej nazwy AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA.

8.    Placówka posiada znak graficzny - logo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.

1.    Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.

2.    Przedszkole realizuje podstawę programową określoną przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w szczególności celem Przedszkola jest:

·     wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

·     budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

·     kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

·     rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

·     stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

·     troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

·     budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

·     wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

·     kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

·     zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3.    Zadaniem Przedszkola jest:

·     dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

·     wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń.

·     inicjowanie poczucia tożsamości ze wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie.

·     zapewnianie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka.

4.    Realizacja celów i zadań przedszkola następuje poprzez wspomaganie rozwoju, wychowywanie i kształcenie dzieci w następujących obszarach:

·     Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

·     Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

·     Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

·     Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

·     Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

·     Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

·     Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

·     Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

·     Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

·     Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

·     Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

·     Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

·     Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

·     Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

·     Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

·     Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4.

1.    Organami przedszkola są:

·     Dyrektor Zarządzający,

·     Kierownik ds. nadzoru pedagogicznego,

·     Rada Pedagogiczna,

2.    Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola.

 

§ 5.

1.    Dyrektor Zarządzający sprawuje nadzór nad działalnością Przedszkola.

2.    Do zadań Dyrektora Zarządzającego należy także:

·     koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu,

·     podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola,

·     zatrudnianie i zwalnianie Kierownika ds. nadzoru pedagogicznego oraz nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

·     realizacja warunków umowy z Rodzicami/ Opiekunami dziecka.

·     reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz,

·     sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami,

 

§ 6.

1.    Do zadań Kierownika ds. nadzoru pedagogicznego przedszkola należy:

·     Prowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola;

·     Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

·     Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro-zdrowotne;

·     Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy;

·     Wspomaganie nauczycieli w osiągnięciu wysokiej jakości pracy;

·     Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji;

·     Wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;

·     Opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli;

·     Ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;

·     Opracowanie i przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola oraz przedstawienie go organowi prowadzącemu do zatwierdzenia;

·     Opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną rocznego planu pracy;

·     Powiadomienie dyrektora szkoły w obwodzie, w którym mieszka dziecko 6-letnie uczęszczające do Przedszkola, o spełnieniu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego do podjęcia nauki szkolnej.

 

 

§ 7.

1.    Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, powołanym w celu realizacji statutowych zadań Przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi.

2.    Rada Pedagogiczna ustala założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok przedszkolny.

3.    Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

4.    Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebranie Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

5.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

·     Dyrektor Zarządzający - przewodniczący Rady

·     Kierownik ds. nadzoru pedagogicznego

·     wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu,

6.    Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

·     ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola,

·     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

·     ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

7.    Członkowie Rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8.

1.    Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne ustalone przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2.    W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

3.    Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

4.    Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzeganie jej postanowień.

5.    Do zadań nauczyciela przedszkola należy:

·     planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

·     wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

·     prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

·     prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio - lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku sześciu lat),

·     stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

·     odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

·     współpraca ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.

·     planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

·     dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

·     eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

·     współdziałanie z Rodzicami/ Opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw Rodziców/ Opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danych oddziale/ grupie i uzyskiwanie informacji dot. dziecka, jego zachowań i rozwoju,

·     prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·     realizacja zaleceń kierownika i osób kontrolujących,

·     inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

6.    Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony kierownika.

 

§ 9.

1.    Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników Przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika Przedszkola.

2.    Do zadań wszystkich pracowników przedszkola w szczególności należy:

·     współpraca z Dyrektorem Zarządzającym i pracownikami pedagogicznymi w wychowaniu dzieci,

·     przestrzeganie dyscypliny pracy,

·     dbanie o utrzymanie porządku,

·     poprawne zachowanie wobec przełożonych, dzieci i Rodziców,

·     w czasie godzin pracy nie oddalanie się z miejsca pracy bez zezwolenia Dyrektora Zarządzającego lub osoby do tego upoważnionej,

·     przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10.

1.    W przedszkolu dziecko ma prawo do:

·     właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

·     szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

·     ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

·     poszanowania jego godności osobistej,

·     poszanowania własności,

·     opieki i ochrony,

·     akceptacji jego osoby,

·     zabawy i wyboru jej towarzyszy,

·     zabaw i zajęć zorganizowanych na świeżym powietrzu,

·     spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

·     snu i wypoczynku, gdy jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”,

·     indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

·     aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

·     aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

·     pomocy i wsparcia osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,

·     stymulowania przez dorosłych swego rozwoju, zaspakajania potrzeby poznawania,

·     życia w poczuciu bezpieczeństwa.

2.    Ponadto dziecko ma prawo do rozwijania uzdolnień i zainteresowań poprzez:

·     udział w zajęciach dodatkowych

·     uczestnictwo w prezentacjach i konkursach przedszkolnych.

3.    Dziecko ma prawo do zorganizowanej pomocy w przypadku trudności (zajęcia wyrównawcze, terapia specjalistyczna itp.).

 

§ 11.

Obowiązki dziecka w przedszkolu:

·     okazywanie szacunku dorosłym,

·     dbanie o porządek i ład wokół siebie, higienę osobistą, zdrowie,

·     zabawy w bezpiecznym miejscu,

·     poszanowanie środowiska przyrodniczego,

·     pomaganie młodszym, mniej sprawnym, słabszym,

·     akceptowanie potrzeby innych,

·     przestrzeganie ustalonych w grupie zasad.

 

§ 12.

1.    Rodzice/ Opiekunowie współdziałają z nauczycielami w zakresie zachowania i profilaktyki, a także w zakresie nauczania swoich dzieci w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.    Rodzice/ Opiekunowie mają prawo do:

·     zapoznania się ze statutem przedszkola,

·     zapoznanie się z planem dziennym przedszkola,

·     uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, ewentualnych trudności, form zachowania w przedszkolu),

·     uzyskania informacji i porad w sprawach dydaktyczno-wychowawczych,

·     uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać.

3.    Obowiązkiem Rodziców/ Opiekunów jest:

·     przestrzeganie obowiązującego w przedszkolu statutu i stosowanie się do ogłaszanych przez kierownika i Dyrektora Zarządzającego informacji bieżących zamieszczanych na tablicy ogłoszeń,

·     przyprowadzanie zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka,

·     odbieranie dziecka z przedszkola lub wyznaczenie upoważnionej osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo; odbieranie dziecka przez pełnomocnika wymaga pełnego oświadczenia rodziców (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego rodzica i osoby upoważnionej do odbioru dziecka) i musi być podpisane w obecności Dyrektora Zarządzającego

·     współdziałanie z nauczycielami i  pracownikami Przedszkola w zakresie wychowania dziecka ,

·     wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

·     zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

·     współpraca z wychowawcą w zakresie prac dydaktycznych (dopilnowanie wykonania drobnych poleceń domowych, zapoznanie się z aktualnymi piosenkami, wierszami, itp.),

·     niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

·     regularne i terminowe wnoszenie czesnego i opłat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13.

1.    Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola, opracowany przez Kierownika ds. nadzoru pedagogicznego.

2.    Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza Dyrektor Zarządzający po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzór pedagogiczny.

3.    W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

·     czas pracy poszczególnych oddziałów,

·     liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

·     ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez Właściciela Przedszkola.

§ 14.

1.    Przedszkole jest placówką wielodziałową dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

2.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział (grupa), złożony z dzieci przydzielonych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia samodzielności.

3.    Liczba dzieci w oddziale (grupie) nie może przekraczać 25 osób.

 

§ 15.

1.    Przedszkole jest czynne przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący,

2.    Przedszkole jest czynne od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

 

§ 16.

Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez Rodziców/ Opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Rodzic/ Opiekun składa pisemne oświadczenie, że dziecko ma być wydane osobie obcej i ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko odebrane przez w/w osobę.

§ 17.

1.    Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora Zarządzającego programy wychowania przedszkolnego.

2.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

4.    Na realizację podstawy programowej przeznacza się:

·     co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

·     co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

·     najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

·     pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

§ 18.

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określa rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkole dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji:

·     przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym,

·     do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz w dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych; przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem,

·     sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez określenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez Kierownika,

·     kierownik ds. nadzoru pedagogicznego ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 

 

 

§ 19.

1.    Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej i zajęć dodatkowych, określa Dyrektor Zarządzający w porozumieniu z Kierownikiem ds. nadzoru pedagogicznego.

2.    Przedszkole prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:

·       realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

·       edukacja: muzyczna, plastyczna i techniczna, przyrodniczo-zdrowotna

·       zajęcia dodatkowe:

o   język angielski – 1 raz w tygodniu,

3.    Na wniosek Rodziców/ Opiekunów w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 

 

 

§ 20.

1.    Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora Zarządzającego w porozumieniu z Kierownikiem ds. nadzoru pedagogicznego.

2.    Ramowy rozkład dnia podany jest do wiadomości rodziców na tablicy ogłoszeń.

3.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad grupami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4.    W szczególnych przypadkach Dyrektor Zarządzający może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia , wycieczki, uroczystości).

 

§ 21.

1.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formami tego współdziałania są:

·       zebrania grupowe rodziców odbywają się 1-2 razy w roku

o   zapoznanie rodziców z treściami programowymi realizowanymi w toku pracy wychowawczo - dydaktycznej z dziećmi

o   dyskusja na tematy wychowawcze

o   wymiana informacji o dzieciach

·       kontakty indywidualne

o   wymiana informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju

·       zajęcia otwarte

o   przedstawienie rodzicom pracy nauczyciela z dziećmi

o   umożliwienie rodzicom obserwacji postępów dziecka w rozwoju na tle grupy

·       aktualne informacje zawarte w "Kąciku dla Rodziców"

o   bieżące eksponowanie aktualnie realizowanych treści programowych,

o   eksponowanie dorobku plast. - konstrukcyjnego dzieci

o   eksponowanie aktualnych informacji z życia Przedszkola

2.    Nauczyciel zobowiązany jest do udzielania rodzicom rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.

 

§ 22.

1.    Zasady przyjęć dzieci do przedszkola.

·       Rekrutacja nie zakłada kryterium selekcyjnych w odniesieniu do dziecka. o przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego i ich rodzeństwo.

·       Przyjęcie do przedszkola jest jednoznaczne z podpisaniem przez rodziców umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu dziecka przedszkolu oraz wysokości i zasady odpłatności za przedszkole.

2.    Warunki rozwiązania umowy regulują jej postanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23.

1.      Koszty działalności Przedszkola pokrywane są:

·       opłat rodziców i opiekunów (czesne i wpisowe) dzieci uczęszczających do Przedszkola,

·       darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola,

·       dotacji z budżetu gminy,

·       środków przeznaczonych na działalność placówki przez właściciela przedszkola.

2.      Dyrektor Zarządzający ustala:

·       wysokość czesnego na rok szkolny na podstawie przewidywanych kosztów utrzymania przedszkola,

·       wysokość dziennej stawki żywieniowej.

3.      Wszelkie kwestie związane z płatnościami uregulowane są Umową o sprawowanie opieki w Przedszkolu Niepublicznym ”AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24.

 

1.      Przypadki, w których Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków:

·       zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia Dziecka ( gdy Dziecko jest ciężko chore) lub gdy jego pobyt w placówce zagraża bezpieczeństwu innych dzieci przebywających w Przedszkolu;

·        naruszenia przez Rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi Rodzicami,

·       nie systematycznego opłacania czesnego przez rodziców, po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania zaległości w  wyznaczonym terminie.

 

§ 25.

 

1.      Zmiany w statucie, jak też decyzje likwidacji przedszkola, należą do kompetencji Dyrektora Zarządzającego.

2.      O decyzji dotyczącej likwidacji przedszkola prowadzący przedszkole zobowiązany jest zawiadomić rodziców dzieci, kuratora oświaty oraz gminę – najpóźniej na 1 miesiące przed likwidacją.

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

Rozdział VIII

 

Finansowanie Przedszkola

 

Rozdział VII

 

Organizacja przedszkola

 

Rozdział VI

 

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców

 

Rozdział V

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola i ich kompetencje

 

Rozdział IV

 

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

Rozdział III

 

Cele i zadania przedszkola

 

Rozdział II

 

Rozdział I

 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

 

Przedszkola Niepublicznego

 

STATUT