Koncepcja

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym zapewniającym dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie.

Nasze przedszkole jest nowe i kolorowe. Sale wyposażone są w sprzęt, zabawki, nowe meble, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dzieci. Plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Organizujemy wiele ciekawych uroczystości i wycieczek umożliwiających dzieciom kontakt ze środowiskiem społeczno – kulturowym, sportowym i przyrodniczym. Stwarzamy dzieciom możliwości i sytuacje, gdzie mogą przez zabawę i własną aktywność zdobywać wiedzę i nowe umiejętności. Raz w miesiącu przyjeżdża do przedszkola teatrzyk z interaktywną i pouczającą bajką. Na tej samej zasadzie raz w miesiącu gości u nas Dziadek Bach z niezwykle widowiskową lekcją muzyki. Podczas tych zajęć dzieci poznają różne style, utwory muzyczne, instrumenty, a przede wszystkim świetnie się bawią.

Przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Na życzenie rodziców oferta zajęć dodatkowych jest systematycznie wzbogacana. Obecnie prowadzone są w przedszkolu następujące zajęcia: język angielski, rytmika, zumba, religia, gimnastyka korekcyjna, spotkania z psychologiem oraz zajęcia z logopedą. Zajęcia te są opłacane przez rodziców. Dzieci chętnie i licznie w nich uczestniczą.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Pedagodzy zachęcają dzieci do samodzielności poprzez naukę samoobsługi, dobrych nawyków, wytrwałości w dokańczaniu rozpoczętego zadania, umiejętności rozwiązywania problemów i współdziałania w grupie. Przedszkole wspiera działania wychowawcze rodziców. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności. Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego indywidualnych potrzeb i możliwości, kształtuje w nim poczucie własnej wartości, uczy go tolerancji i patriotyzmu, pomaga w odnoszeniu sukcesów i pokonywaniu trudności oraz umożliwia rozwój uzdolnień i zainteresowań. Kształtuje właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego. Rozwija kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtuje otwartość na wiedzę. Wyposaża wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny. Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

- Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, środowisku, pracownikom i otwarte na ich potrzeby.

 - Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, realizujemy ich potrzeby i respektujemy prawa.

- Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.

- Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy placówki.

- Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

- Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku.

- Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę naszej placówki.

- Pracownicy przedszkola dokonują okresowo ewaluacji swojej pracy, wyciągają wnioski, które wytyczają im kierunek dalszej pracy.

- Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję z prowadzonej działalności.

 

EFEKTY DOBRZE ZREALIZOWANEJ WIZJI

W efekcie zrealizowanej wizji przedszkole stanie się wspaniałym miejscem wspólnej zabawyi pracy oraz wspólnego rozwoju dla przychodzących tu dzieci.

 

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

 • stwarza warunki do prawidłowego wszechstronnego rozwoju dziecka
 • dba o zapewnienie ładu organizacyjnego w placówce
 • tworzy właściwy klimat pedagogiczny
 • stwarza warunki do właściwego rozwoju kadry pedagogicznej
 •  dba o własny rozwój
 • właściwie gospodaruje bazą i finansami
 • zapewnia właściwą promocję placówki

 

NAUCZYCIELE

 • są aktywni i twórczy
 • są chętni do pracy i otwarci na zmiany
 • odnoszą sukcesy
 • znają i stosują aktywne metody pracy
 • wdrażają techniki ewaluacyjne, ich wyniki wyznaczają właściwy kierunek pracy
 • analizują wiedzę i dbają o swój warsztat pracy
 • współpracujący ze środowiskiem i rodzicami
 • są samodzielni, refleksyjni - zdolni do samooceny

 

DZIECI

 • czują się dobrze i bezpiecznie w przedszkolu
 • wyposażone są w wiedzę i umiejętności na miarę optymalnych, indywidualnych możliwości rozwojowych
 • osiągają gotowość szkolną i odnoszą sukcesy w szkole
 • są twórcze i kreatywne
 • przygotowane są do dobrej komunikacji społecznej
 • są odporne emocjonalnie w sytuacjach nowych, trudnych
 • są wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, szanują odrębność

 

RODZICE

 • posiadają pełną informację o działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedszkola
 • współuczestniczą w realizacji zamierzonych celów i zadań
 • są otwarci na zmiany zachodzące w placówce
 • pozytywnie oceniają pracę przedszkola

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice są partnerami, w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.

Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości.

 Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji, kontakty z nauczycielkami oparte na współpracy  i wzajemnym zaufaniu.

Rodzice współpracują z nauczycielkami w rozwijaniu umiejętności swojego dziecka, zmniejszaniu deficytów rozwojowych.

Rodzice otrzymują informację na temat osiągnięć i niepowodzeń dziecka, zapoznawani są z wynikami obserwacji oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców  w wychowaniu:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
 • prowadzenie kącika dla rodziców,
 • zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,
 • zajęcia otwarte,
 • zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (np. psycholog),
 • udział w uroczystościach przedszkolnych,
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
 •  udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wywiady z rodzicami, wypełnianie ankiet

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

 

Cele współpracy z instytucjami:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 •  zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy.

 

Współpracujemy z:

 • Poradnia Pedagogiczno – psychologiczna w Sobótce,
 • Urząd Miasta i Gminy w Sobótce,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Sobótce,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce,
 • Komisariat Policji w Sobótce,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce,
 • Biblioteka Publiczna w Sobótce,
 • Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce,
 • NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński w Sobótce,
 • Klub Biegacza Sobótka,
 • Koło Łowiecki Ślęża,
 • Pracownicy Ślężańskiego Parku Krajobrazowego,
 • Fundacja Tańca i Kultury Tanecznej „CHOREIA” w Kryształowicach.

 

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

• indywidualna

• zespołowa

• zbiorowa (zajęcia z całą grupą).

Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym.

Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 • Metody czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń utrwalających);
 • Metody oglądowe (obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 • Metody słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa).

 

PRIORYTETY W PRACY PRZEDSZKOLA

 • Stwarzanie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności i wiadomości niezbędnych w szkole i codziennym życiu.
 • Unowocześnianie bazy materialnej przedszkola.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej o kolejne zajęcia dodatkowe oraz kółka zainteresowań.
 • Poszerzenie działalności innowacyjnej przedszkola i nowatorstwa pedagogicznego.
 • Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach WDN.
 • Rozwój zawodowy nauczycieli - uzupełnienie i zdobycie dodatkowych kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu pracy.
 • Systematyczne podejmowanie starań o wzrost efektów współpracy z rodzicami.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki - stosowanie różnorodnych form promocji przedszkola w środowisku.

 

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia :

WYKAZUJE

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 •  umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami / podejmuje próby poradzenia sobie z zadaniem,
 • umiejętność współdziałania w grupie/podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi,
 • tolerancję wobec innych,
 • samodzielność,
 • odporność na stres,

POSIADA

 • zdolność koncentracji uwagi i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawowa wiedzę o świecie,

UMIE

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • posługiwać się zdobyczami techniki (komputer i urządzenia gospodarstwa domowego),

ROZUMIE, ZNA

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska /prezentuje postawę proekologiczną,

NIE OBAWIA SIĘ

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi ,sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażania własnych uczuć

 

KIERUNKI DZIAŁANIA

ZMIANY UZNANE ZA NAJBARDZIEJ NIEZBĘDNE DO WYKONANIA

 

Cele główne:

1. Budowanie klimatu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

2. Stwarzanie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności  i wiadomości niezbędnych w szkole i codziennym życiu.

3. Stałe podnoszenie poziomu nauczania, wychowania i opieki.

4. Samokształcenie kadry, poszerzanie kwalifikacji oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy.

5. Efektywne współdziałanie z rodzicami

6. Angażowanie i pozyskiwanie środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.

7. Dostosowanie bazy przedszkola do wybranej koncepcji pracy

8. Doskonalenie procesu zarządzania i organizacji pracy przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem mierzenia jakości.

9. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki.

 

Cele realizowane będą poprzez:

1. Szkolenie kadry w zakresie dokonywania diagnozy potrzeb i możliwości dzieci, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoznawania zainteresowań, zdolności i talentów, wspierania dzieci wymagających pomocy.

2. Poszerzenie działalności innowacyjnej.

3. Wzbogacenie oferty edukacyjnej o kolejne zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań.

4. Tworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw.

5. Poszerzenie form upowszechniania prawa oświatowego, wiedzy pedagogicznej i praw dziecka wśród pracowników i rodziców.

6. Rozwój zawodowy nauczycieli - uzupełnienie i zdobycie dodatkowych kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu pracy.

7. Poszerzenie współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami w środowisku w celu wzbogacenia treści i metod pracy dydaktyczno - wychowawczych.

8. Systematyczne podejmowanie starań o wzrost efektów współpracy z rodzicami.

9. Poprawę materialnych i higienicznych warunków pracy i nauki.

10. Doskonalenie umiejętności gromadzenia, analizy i wykorzystania informacji o pracy przedszkola.

11. Opracowanie i wdrożenie sprawnego i skutecznego systemu pozyskiwania i obiegu informacji.

12. Stosowanie różnorodnych form promocji przedszkola w środowisku. Aktualizowanie strony internetowej.

 

 

 

Script logo